Het gebruik van de Toekomstverkenner 

 

PME biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Toekomstverkenner. PME aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Toekomstverkenner. PME is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. PME  adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Toekomstverkenner haalt. 

 

PME biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Ockto-app die gebruikt kan worden om gegevens op te halen als alternatief voor handmatige invoer in de Toekomstverkenner. De Ockto-app is geen product van PME. Daarom aanvaardt PME ook geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Ockto-app. De gegevens die via de Ockto-app kunnen worden opgehaald bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht.nl worden eenmaal per jaar op Mijnpensioenoverzicht.nl geactualiseerd. De gegevens van het UWV maandelijks. Het kan daarom zijn dat recente wijzigingen niet in de indicatie die de Toekomstverkenner geeft, zijn opgenomen. 

 

Gebruik 

 

De Toekomstverkenner is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de Toekomstverkenner, op een wijze die strijdig is met het doel van de Toekomstverkenner is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PME, verboden. 

 

Eigendom 

 

Alle informatie en beeldmateriaal in de Toekomstverkenner en diens functionaliteiten zijn eigendom van PME of in licentie gegeven aan PME. U mag de inhoud niet kopiëren (anders dan downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden. 

 

Alle persoonlijke informatie die voor u als gebruiker relevant is en is gebaseerd op de Belastingdienst, UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl blijven eigendom van u.

 

Geen advies 

 

De indicatie die u heeft gekregen is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, maar geeft een niet bindende indicatie op basis van de gegevens die u zelf heeft ingevoerd of heeft opgehaald met de Ockto-App bij de Belastingdienst, Het UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenreglementen en de bij pensionering geldende wet- en regelgeving op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend voor uw pensioen. De Toekomstverkenner bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. 

 

Mocht u na de verkenning met de Toekomstverkenner iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen, dan raadt PME aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. PME aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft als gevolg van het gebruik van de informatie in de Toekomstverkenner of de chat. 

 

De achtergrond van de berekening 

 

Hieronder omschrijven wij hoe de berekeningen uit de Toekomstverkenner precies tot stand zijn gekomen. Hiermee kan u of uw adviseur de berekeningen nalopen.

 

Pensioenbedrag en leeftijd 

 

De pensioenaanspraken van PME worden ieder jaar opgegeven aan het Pensioenregister (Mijnpensioenoverzicht.nl) en zijn gebaseerd op de pensioen richtleeftijd van 68. De pensioenafsrpaken bij PME worden in de Toekomstverkenner herrekend van de pensioen richtleeftijd 68 naar uw gewenste pensioenleeftijd. Ook de pensioenaanspraken bij andere pensioenfondsen worden in de Toekomstverkenner herrekend naar deze gekozen pensioenleeftijd. We gaan er van uit dat uw eventuele partner op zijn/haar eigen AOW-leeftijd met pensioen gaat. 

 

De Toekomstverkenner rekent niet met de huidige AOW-leeftijd maar gebruikt de verwachte AOW-leeftijd volgens de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank): www.svb.nl/aow

 

Grondslagen voor de berekeningen

 

Voor de berekeningen van de pensioenaanspraken bij PME worden de rekenregels en actuariële grondslagen gebruikt die gelden voor PME. Actuariële grondslagen zijn bijvoorbeeld de rente, sterftekansen en kostenopslagen. Voor pensioenaanspraken die u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd wordt gerekend met algemene actuariële grondslagen.    

 

Flexibiliseringsmogelijkheden

 

De Toekomstverkenner houdt geen rekening met uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen en omgekeerd. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gevolgen van uitruil? Neemt u dan contact op met uw pensioenfonds(en). Het levenslange ouderdomspensioen kan worden vervroegd of worden uitgesteld. De Toekomstverkenner maakt een berekening waarin, bij volledig pensioneren, uw netto inkomen voor en na AOW-leeftijd gelijk blijft. Hiervoor wordt de hoog-laag-regeling gebruikt.

 

Gewenste situatie 'Minder werken'

 

Als u minder gaat werken gaat uw inkomen omlaag. Om dat op te vangen laat de Toekomstverkenner als u minder gaat werken een deel van uw pensioen op dat moment ingaan. Bijvoorbeeld bij 40% minder werken berekent de Toekomstverkenner dat u voor 40% vroegtijdig met pensioen gaat. Wilt u hiervan afwijken? Neemt u dan voor informatie over de mogelijkheden contact op met uw pensioenfonds(en). Voor het deel dat u met pensioen gaat, wordt een levenslang ouderdomspensioen bepaald. Hierbij wordt geen hoog-laag-regeling toegepast. Er is in de Toekomstverkenner geen mogelijkheid om eerst een hoger en later een lager pensioen te ontvangen (of andersom) in geval van ‘minder werken’. Als u na ‘minder werken’ volledig pensioneert (u stopt dus volledig met werken), dan wordt de regel toegepast dat uw totale pensioen inclusief AOW-uitkering netto gelijkblijvend is.

 

Risico

 

Er is bij de bedragen uitgegaan van het huidige prijspeil. Er wordt geen rekening gehouden met economische risico’s zoals inflatie- en beleggingsrisico. De uitkomst in de Toekomstverkenner is mede daarom een indicatie. Bij lijfrentes is uitgegaan van een defensieve portefeuille. De daadwerkelijke portefeuille die u heeft, kan hiervan afwijken, waardoor uitkomsten in de toekomst anders kunnen zijn. Bij banksparen is uitgegaan van een swaprente die periodiek geactualiseerd wordt. De daadwerkelijke rente die u ontvangt kan hiervan afwijken, waardoor uitkomsten in de toekomst anders kunnen zijn.    

 

Woning

  

Voor de spaar- en beleggingshypotheek wordt er in de Toekomstverkenner vanuit gegaan dat het rendement voldoende is om de restschuld aan het einde van de looptijd volledig af te lossen. Rendementen kunnen bij de beleggingshypotheek in de praktijk variëren. Er bestaat daarom een risico dat uw hypotheek niet volledig afgelost kan worden en u een restschuld overhoudt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw hypotheekverstrekker. Bij een aflossingsvrije hypotheek blijft de maandelijkse hypotheeklast constant. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw hypotheekverstrekker. 

 

Uw uitgaven

 

De Toekomstverkenner maakt voor een schatting van uw uitgaven gebruik van gegevens van het Nibud. Hierbij houden wij rekening met de samenstelling van uw gezin en uw woning. Het kan zijn dat u meer of minder geld uitgeeft. Dit kunt u aanpassen zodat de Toekomstverkenner een beter overzicht kan laten zien van hoeveel u maandelijks overhoudt of tekort komt.